Chalkida Tourism & Travel Guide

Folklore Museum of Chalkis
Skalkota 4, Venetian castle, Khalkis 34100
Garra Rufa Therapy Chalkida
Ermou, Ermou And Pylis, 1st Floor, Khalkis 34100
Ti...Mpacharia
Lykofronos 6 street, Khalkis 34100
Kite Park
Lefkadi Waterfront, Lefkandi, 34100


Search Flights

Book Chalkida Tour Package

Your Enquiry has been sent successfully