Jiangmen Tourism & Travel Guide

Trips 


Top Places To Visit in Jiangmen 189 Spots

Jiang Mu Lu, Jianghai Qu, Jiangmen Shi, Guangdong Sheng, China
Jiang Mu Lu, Jianghai Qu, Jiangmen Shi, Guangdong Sheng, China
Jiang Mu island姜母岛 The tour takes us to Jiang Mu island姜母岛, literally translated as Ginger Mother island, where islanders sells fragrant wooden products and snacks to tourists. On this island is also a small popular temple housing the Earth God.
1 ReviewsJiangmen

How To Reach Jiangmen

Book Jiangmen Tour Package

Your Enquiry has been sent successfully