Shangdu Tourism & Travel Guide

Trips 


Top Places To Visit in Shangdu 627 Spots

Beijing Roast Duck, Jinniu, Chengdu, Sichuan, China, 610036
Peking Roast Duck is the most famous local cuisine in Beijing, with a history of 600 years.
4 Reviews
Chen Ji Shao Kao Ya Bo Wang, ChaDianZi, Jinniu Qu, Chengdu Shi, Sichuan Sheng, China, 610031Shangdu

How To Reach Shangdu

Book Shangdu Tour Package

Your Enquiry has been sent successfully