Tsuruoka Tourism & Travel Guide

Budoh Ski Resort
338-1 Budoh, Murakami 958-0201     
Yuzusame Shrine
86, Iwashimizu Yutagawa, Tsuruoka
Gyokusenji Temple
35 Haguromachi, Tamagawa, Tsuruoka 997-0121
Ideha Shrine
7 Haguromachi Toge, 羽黒山頂, Tsuruoka 997-0211


Search Flights

Book Tsuruoka Tour Package

Your Enquiry has been sent successfully