Yanji Tourism & Travel Guide

Shi'en Monument
Wolong Village, Xiaoying Country, Yanji 133001
Huaxin Tourist Resort
Baicaogou Town, Wangqing County 133212
Yanji Sidewall Site
Taiyan Village,Yanji Country, Yanji 133003
Dongbafeng Scenic Resort
Within the County, Fengshan County 547600
Jingquan Spring
Within Longjing, Helong 133500


Search Flights

Book Yanji Tour Package

Your Enquiry has been sent successfully