Royal Rajputana - Jaipur

Tripoto
7th Mar 2014

Jal Mahal

Photo of Royal Rajputana - Jaipur by Reema Ahuja

Amber Fort and Palace

Photo of Royal Rajputana - Jaipur by Reema Ahuja

Interiors of the palace

Photo of Royal Rajputana - Jaipur by Reema Ahuja
Photo of Royal Rajputana - Jaipur by Reema Ahuja

Jantar Mantar

Photo of Royal Rajputana - Jaipur by Reema Ahuja

Hawa Mahal

Photo of Royal Rajputana - Jaipur by Reema Ahuja

Jaigarh Fort

Photo of Royal Rajputana - Jaipur by Reema Ahuja

Vidhan Sabha

Photo of Royal Rajputana - Jaipur by Reema Ahuja

Central park

Photo of Royal Rajputana - Jaipur by Reema Ahuja