Post
Udaipur, Jaipur, Abu, jodhpur, Jaisalmer, pushkar, ajmer, bikaner....inshort 20 days😜😜
upvoteUpvotemessageComment
How many days u HV?
upvoteUpvotemessageComment
Jaipur, Udaipur, Ajmer and Bikaner would be best traveling option for Rajasthan trip. πŸ‘
upvoteUpvotemessageComment
Jaipur, udaipur and jaisalmer would be the best options to go for. I have recently returned from rajasthan and I will advise you not to miss the desert safari in Jaisalmer. It was the most amazing thing in my whole trip
upvoteUpvotemessageComment
Jaipur, Jaisalmer, Udaipur, kumbhalgarh, ajmer.
upvoteUpvotemessageComment
Jaipur-Udaipur-Mount abu-Jaisalmer-bikaner
upvoteUpvotemessageComment
1st and 2nd day Jaipur 3rd day Ajmer leave that day itself for Mount Abu spend a day there take night bus for udaipur spend 2 days there go to kumbalgarh and haldi ghati u will easily cover all these in a week time leave rest for next time or if u have time hunt down those places too..😊😊
upvoteUpvotemessageComment
Jaisalmer, Udaipur, Ajmer, Jaipur, Mt.abu
upvoteUpvotemessageComment
Must visit places are Jaipur (2 N), Ajmer and Pushkar (1N), Bikaner (1N), Jaisalmer (2N), tent stay at Jaisalmer is must, Jodhpur (2N).
upvoteUpvotemessageComment
Jaipur-Ajmer-Pushkar-Jaisalmer-Jodhpur. best plan for 8 to 10 days. ✌️
upvoteUpvotemessageComment
upvoteUpvotemessageComment
Jaipur Udaipur Jaisalmer Mount abu Jodhpur Kumbalgarh Rantahmbore
upvoteUpvotemessageComment
This is the right time to go Rajasthan. Jodhpur-bikaner-udaipur-kumbhalgarh-ranakpur-jaipur-ajmer-pushkar-mt abu.
upvoteUpvotemessageComment
It depends on your choice. you will have variety in this state. ranthambore for wild life expedition. jaipur n udaipur for heritage n culture. jaisalmer for lovely sand dunes. mount abu for some chill in the hill
upvoteUpvotemessageComment
Hey, this for you Jaisalmer Jaipur – The Pink City Jodhpur – The Blue City Mehrangarh Fort Sawai Madhopur – For The Love Of Tigers Ranthambore Fort Pushkar Lake
upvoteUpvotemessageComment