Veli Tourist Village Parking 1/1 by Tripoto
Aswathy Nair
4) Veli Tourist Center