Hsinchu Tourism & Travel Guide

Leo Foo Water Park
No. 60, Ren'an, Guanxi Township, Hsinchu County
Feifongshan
Feifeng, Qionglin Township, Mt. Fefeng, Hsinchu County
Wangyelong Night Market
Zhongshan Yi Rd., Huko Township, Hsinchu County
Dayuan Foshan
No. 30, Angong Vil., Guanxi Township, Hsinchu County
Gb5
No.96 Xingxue Street, Hsinchu
Dante Coffee Shop
469 Gongdaowu Rd. Ground Floor, Hsinchu

Search Flights

Book Hsinchu Tour Package

Your Enquiry has been sent successfully