Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam

Tripoto
23rd Aug 2014
Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon
Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon

The beautiful houseboats on Dal Lake

Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon

The beautiful houseboats on Dal Lake

Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon

A common sight

Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon
Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon
Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon
Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon

The stunning Sonamarg

Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon

The Thajiswas Glacier, Sonamarg

Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon

Sliding down the glacier

Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon

Lodges at Sonamarg

Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon

Water all the way from Ladakh

Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon

The beautiful house-boats on Dal Lake

Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon

The beautiful house-boats on Dal Lake

Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon

A common sight

Photo of Kashmir - Srinagar, Sonamarg, Pahalgam by Sasha Menon