Muktidham Mandir. Nashik.

Bhargav KVRK
Muktidham mandir