Sand Dunes : Photo tour

Tripoto
17th Sep 2014
Photo of Sand Dunes : Photo tour 1/14 by Gautam Modi
Cattle feeder
Photo of Sand Dunes : Photo tour 2/14 by Gautam Modi
Cattt;e feeder
Photo of Sand Dunes : Photo tour 3/14 by Gautam Modi
On the way to Barna
Photo of Sand Dunes : Photo tour 4/14 by Gautam Modi
Sheep
Photo of Sand Dunes : Photo tour 5/14 by Gautam Modi
On the way to Sand dunes
Photo of Sand Dunes : Photo tour 6/14 by Gautam Modi
A fleet of sheep
Photo of Sand Dunes : Photo tour 7/14 by Gautam Modi
My Camel
Photo of Sand Dunes : Photo tour 8/14 by Gautam Modi
Finally reached
Photo of Sand Dunes : Photo tour 9/14 by Gautam Modi
Amazing shadow
Photo of Sand Dunes : Photo tour 10/14 by Gautam Modi
My Camels are resting
Photo of Sand Dunes : Photo tour 11/14 by Gautam Modi
In the Evening
Photo of Sand Dunes : Photo tour 12/14 by Gautam Modi
Good Morning
Photo of Sand Dunes : Photo tour 13/14 by Gautam Modi
I ride this
Photo of Sand Dunes : Photo tour 14/14 by Gautam Modi
Amazing View