Royal Rajputana - Jaipur

Tripoto
7th Mar 2014
Photo of Royal Rajputana - Jaipur 1/9 by Reema Ahuja
Amber Fort and Palace
Photo of Royal Rajputana - Jaipur 2/9 by Reema Ahuja
Interiors of the palace
Photo of Royal Rajputana - Jaipur 3/9 by Reema Ahuja
Photo of Royal Rajputana - Jaipur 4/9 by Reema Ahuja
Jal Mahal
Photo of Royal Rajputana - Jaipur 5/9 by Reema Ahuja
Jantar Mantar
Photo of Royal Rajputana - Jaipur 6/9 by Reema Ahuja
Hawa Mahal
Photo of Royal Rajputana - Jaipur 7/9 by Reema Ahuja
Jaigarh Fort
Photo of Royal Rajputana - Jaipur 8/9 by Reema Ahuja
Vidhan Sabha
Photo of Royal Rajputana - Jaipur 9/9 by Reema Ahuja
Central park