Landscapes from Ladakh

Tripoto
Photo of Landscapes from Ladakh 1/13 by Cheryl Mukherji
A monk walks through the valley in Ladakh.
Photo of Landscapes from Ladakh 2/13 by Cheryl Mukherji
Sunset at Tso Moriri, Ladakh.
Photo of Landscapes from Ladakh 3/13 by Cheryl Mukherji
Tso Moriri, Ladakh.
Photo of Landscapes from Ladakh 4/13 by Cheryl Mukherji
Pangong Tso, Ladakh.
Photo of Landscapes from Ladakh 5/13 by Cheryl Mukherji
Tso Moriri, Ladakh.
Photo of Landscapes from Ladakh 6/13 by Cheryl Mukherji
Wind erosion; as seen on the way to Phyang, Ladakh.
Photo of Landscapes from Ladakh 7/13 by Cheryl Mukherji
Magnetic Hill, Ladakh.
Photo of Landscapes from Ladakh 8/13 by Cheryl Mukherji
Sangam, Ladakh.
Photo of Landscapes from Ladakh 9/13 by Cheryl Mukherji
Indus Valley, Ladakh.
Photo of Landscapes from Ladakh 10/13 by Cheryl Mukherji
Ladakhi women in joy against Stok La, Ladakh.
Photo of Landscapes from Ladakh 11/13 by Cheryl Mukherji
A local Ladakhi woman; as seen in Sabu, Ladakh.
Photo of Landscapes from Ladakh 12/13 by Cheryl Mukherji
On the way to Kargil, Ladakh.
Photo of Landscapes from Ladakh 13/13 by Cheryl Mukherji
Sangam: Confluence of Zanskar and Indus river, Ladakh.